กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ติดต่อสอบถามที่ 043-209-999 ต่อ 63308,63007
Google Suicidethai
Scroll Top


บริการด้านข้อมูล

กรมสุขภาพจิต freemedicaljournals E-BOOKS ข้อมูลวิจัย ข้อมูลวิจัย ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร แบบประเมินเว็บไซต์

ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลโดย ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แหล่งที่มา : (1) สถิติข้อมูลสำคัญกระทรวงมหาดไทยรายปี (2) ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ
ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร รวบรวมข้อมูล โดยเครือข่าย ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขโดยปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุม 77 จังหวัด.
ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร เมื่อปี 2547 ระบบ 506DS ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลผู้พยายามฆ่าตัวตาย ปัจจุบันี้ระบบได้ถูกปรับปรุงเพื่อตอบสนองกับสถานะการและปัจจัยที่ทำให้นำไปสู่การฆ่าตัวตาย ซึ่งระบบดังกล่าวนี้อ้างอิงตามหลักของระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวังติดตามสอบสวนผผู้พยายามฆ่าตัวตาย.

สถานะการณ์ผู้พยายามฆ่าตัวตายในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559

  ผลวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายจากแบบเฝ้าระวัง การทำร้านตนเอง (รง.506S) ไตรมาสที่ 3 ช่วงวันที่ 1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59
  ผลวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายจากแบบเฝ้าระวัง การทำร้านตนเอง (รง.506S) ไตรมาสที่ 2 ช่วงวันที่ 1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59
  ผลวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายจากแบบเฝ้าระวัง การทำร้านตนเอง (รง.506S) ไตรมาสที่ 1 ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58 (3เดือนแรกปีงบประมาณ 59)

สถานะการณ์ผู้พยายามฆ่าตัวตายในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560

สถานะการณ์ผู้พยายามฆ่าตัวตายในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561


 • สมมนาตลาดนัดความรู้เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับประเทศ

  เมื่อวันที่ 16 และ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โดย นายแพทย์ ประภาส อุครานันท์ ได้จัดโครงการสมมนาตลาดนัดความรู้เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน... 2017-02-24

  วันที่ประกาศข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2560


  ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขมีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตาย

  (7) คำอธิบาย : ผู้พยายามฆ่าตัวตาย หมายถึง ผู้กระทำการปลิดชีวิตตนเอง โดยสมัครใจ มุ่งหวังให้ตนเองจบชีวิต เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้นหรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระทำอย่างตรงไปตรงม... 2016-12-06

  วันที่ประกาศข่าว 06 ธันวาคม 2559


  เอกสารการประชุมการเข้าถึงผุ้พยายามฆ่าตัวตายระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2559 ณ รร.อมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ

  เอกสารการประชุมการเข้าถึงผุ้พยายามฆ่าตัวตายระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2559 ณ รร.อมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ

   


  วันที่ประกาศข่าว 22 พฤศจิกายน 2559

อ่านต่อ ทั้งหมด >>
อ่านต่อ ทั้งหมด >>

อ่านต่อ ทั้งหมด >>
เนื้อหาทั้งหมดโดย คุณ สิวลี เปาโรหิตย์ กลุ่มงานวิชาการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
อ่านต่อ ทั้งหมด >>
 • หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ให้คำปรึกษาเพื่อเยียวยาภาวะสูญเสีย (Satir-Grief Training Curriculum)
  หลักสูตรการให้การปรึกษาครอบครัวด้านการป้องกัน และช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
  หลักสูตรฝึกอบรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
เนื้อหาทั้งหมดโดย คุณ สิวลี เปาโรหิตย์ กลุ่มงานวิชาการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
อ่านต่อ ทั้งหมด >>